1629572003-81fac577760a1a2

利用宝塔或则FTP打开/rizhuti-v2/inc/options下的admin-options.php文件放入以下代码在第10行下面:
CSF::createSection( $prefix, array(
      'title' => '功能增强',
      'icon'  => 'fas fa-rocket',
      'fields' => array(
         array(
          'id'   => 'is_weixin_close_site_shop',
          'type'  => 'switcher',
          'title'  => esc_html__( '在微信内访网站自动关闭商城', 'rizhuti-v2' ),
          'desc'  => esc_html__( '微信官方规则限制所有公众号小程序等不允许存在虚拟交易付款产品,此功能方便的一B,既然你不让出现,我就自动判断,在微信内访问的时候作为博客展示', 'rizhuti-v2' ),
          'default' => false,
        ),
      )
    )
  );

最后在functions.php文件最底部下添加以下代码即可

/**
 * 微信访问关闭商城
 */
function close_site_shop() {
  if (is_weixin_visit() && _cao('is_weixin_close_site_shop', false)) {
    add_filter('is_site_shop', '__return_true');
  }
}
add_action('init', 'close_site_shop');